headerphoto
Ogłoszenie o przetargu


prow ue
Projekt
Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy” dofinansowany
w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 (PROW 2007-2013)

ZP/341-0/PBr/2/2009                                                                           Brynica, dnia 15.12.2009r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 15.12.2009r., nr ogłoszenia – 243489-2009.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Szczepana w Brynicy, 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 633, www.parafia.brynica.opole.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana  w Brynicy”

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.parafia.brynica.opole.pl.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie drenażu,

- budowa ogrodzenia klinkierowego,

- wykonanie remontu przęseł.

 

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


CPV: 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Brynica – działki  nr 1276/227, 1323/227 obręb geodezyjny nr 0010.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany - 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać na Plebani Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. św. Szczepana w Brynicy z/s. 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50.
Termin składania ofert upływa dnia 11.01.2010r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2010r. o godzinie 11.00 na Plebani Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. św. Szczepana w Brynicy z/s. 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Informacja na temat wadium – nie wymagane.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także na Plebanii, 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.


Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :

W zakresie proceduralnym: Ks. Krzysztof Mróz, tel. 4270 633

W zakresie merytorycznym: Ks. Krzysztof Mróz, tel. 4270 633

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2  o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej  z przedmiotem zamówienia

4

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. roboty murarskie z cegły klinkierowej).

Łączna wartość tych zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto.

5

wykaz  kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

W tym dysponują co najmniej osobami:

- kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budów.

6

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie kadry kierowniczej i pracowników, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8

Warunki gwarancji – oświadczenie.

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 7 lat.

9

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

 

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. Św. Szczepana w Brynicy

Ks. Krzysztof Mróz


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 31.12.2009 R.

UWAGA !!!

Zmiana (przedłużenie) terminu składania ofert

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ